ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ АКИМАТА ГОРОДА ТЕМИРТАУ

Жаңалықтар

Бірыңғайжиынтықтөлемніңартықшылығы

Бірыңғайжиынтықтөлемрежиміформалдыемесжұмыспенқамтылғандарғажекекәсіпкерретіндетіркелмей-ақкәсібінжүргізугемүмкіндікбереді.

БЖТ табыс табу үшінформалдыемескәсібінжүргізіпотырғанжекетұлғаларға, жалдамалыжұмыскүшінпайдаланбай дара айналысатын, қызметкөрсететінбасқажекетұлғаларға, қосалқышаруашылығынжүргізіпотырғандарға , үйжұмыскерлерінеарналған.

БЖТ төлеушілергемынандаймүмкіндіктержасалған:

Бірінші:міндеттімедициналықсақтандыруаясындабарлықмедициналыққызметтүрлерінеқолжеткізеалады. Медициналықұйымдытаңдауқұқыболады.

Екінші:Зейнетақыжүйесіндееңбекөтілінжинап, базалықжәнежинақталғанкомпоненттересебіненүлкенкөлемдезейнетақыалатынболады. Бұлорайда БЖТ төлеушілердіңбазалықзейнетақыкөлеміеңбекөтілінеқарайесептеледі.

Үшінші:Еңбеккежарамсызболыпқалғанжағдайда, асыраушысынанайырылғанжағдайда, жүктілікжәне бала туғанда, бала асырапалғанданемесе 1 жасқадейін бала күтіміндеотырғандарғаӘлеуметтіксақтандыруқорынансақтандырутөлемдеріналуғамүмкіндіктуады.

Тағыбірартықшылығы,өзініңкіріскөзінкөрсетеалудыңарқасындаазаматтардыңнесиетөлеумүмкіндігіартады. Яғниендісізжүйеліжарнатөлейотырып, ресмитүрдебанктеннесие ала аласыз.

БЖТ төлеуөзеркімен, қалауыменжүзегеасырылады. Бұлжүйегеқатысу, қатыспауқұқығыазаматтыңөзшешімінебайланыстыболады. Бұлорайдабірыңғайжиынтықтөлемдітөлемегеніүшінқандай да біржауапкершіліккетартушарасықарастырылмаған.

БЖТ-ң (Бірыңғайжинақтаушытөлемінің) мөлшеріқалатұрғындарыүшін- 1 АЕК (2525 теңге), ауылтұрғындарыүшін – 0,5 АЕК құрайды(тұрғылықтыжеріндетіркелуінесәйкес).

БТЖ төлеушісалықтықоргандарынаесепбермейді.

БТЖ үлесімынандай:

-10% - жекетабыссалығы;

-20 % - әлеуметтіксақтандырумемлекеттікқорынаәлеуметтікаударымдар;

-30 % - Бірыңғайжинақтаушызейнетақықорыназейнетақыжарнасы

- 40 % - міндеттіәлеуметтік-медициналықсақтандыруқорынааударымдар;

 

 


Вернуться назад

Дауыс беру
Жаңалықтарды тарату
Валюта бағамдары
Ауа райы болжамы
Сіз кейінгі кезде қаланың сәулеттік келбеті өзгерді деп ойлайсыз ба? ОТВЕТИТЬ
Теміртау қаласы мен өңірде болған жаңалықтарды таратуға қол қойыңыз
Бағам теңгемен берілді
  • USD 376.51
  • Euro 418.91
  • Рубль 6.13
Теміртау-8°C
    5 Секундына метр жылдамдықта
  • Қысым: 718мм сынап бағанасы бойынша
  • Ылғалдылығы: 87%
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ